Smaller Default Larger

Tegelgesteggel

Eerst maar eens het juridische kader. Lagere overheden zoals gemeenten zijn bevoegd om ongewenst gedrag bestuurlijk te sanctioneren. De instrumenten verschillen, al naar gelang het bestraffing of herstel in de oude toestand betreft. Een bestuurlijke geldboete is gericht op straf ofwel het toevoegen van leed. Een herstelsanctie is gericht op het geheel of deels ongedaan maken van een onrechtmatige situatie, het beperken van de gevolgen daarvan of het voorkomen van herhaling. Het wettelijk Instrumentarium is de last onder dwangsom of, bij spoedeisendheid, bestuursdwang.

In alle gevallen gelden er randvoorwaarden voor toepassing van de bevoegdheid. Zo brengt art. 3:4 Awb het verbod op willekeur mee. Verder geldt het evenredigheidsbeginsel: uitgangspunt is handhaving, maar er moet ook worden bekeken of de onrechtmatige situatie kan worden gelegaliseerd. Tenslotte geldt, dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. 

De gemeente Den Haag is op grond van de Gemeentewet en de eigen verordeningen (APV) bevoegd om een geldboete op te leggen bij overtreding van het verbod tot ‘’het aanleggen, beschadigen opbreken en veranderen van een weg’’. De gemeente kan ook een last onder dwangsom opleggen. In dit geval deed de gemeente beide. En hoewel de stoute burgeres de stoeptegel snel teruglegde, bleef het boompje staan. Dus kwam de gemeente nog eens voor het innen van de last.

Bizar is dat de gemeente Den Haag ook Operatie Steenbreek omarmt. Het betekent samen met burgers de tuinen, straten en pleinen van de stad groener maken: ‘tegel eruit, plantje erin’. Deze ambitie tot verduurzaming had juist hier moeten prevaleren boven een diepgewortelde (!) reflex tot handhaving.

Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...