Smaller Default Larger

Toelatingsorganisatie of Bouwautoriteit?

Als alles goed gaat treedt in 2021 de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze introduceert een privaat stelsel van kwaliteitsborging. Nou ja privaat, het stelsel kent een strak ingeregeld publiekrechtelijk kader waarin de nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tkb) een sleutelrol vervult. Krijgt de bouwsector een Bouwautoriteit?

De nieuwe Tkb gaat beslissen op aanvragen tot toelating van borgingsinstrumenten, houdt een openbaar register van toegelaten instrumenten bij, geeft voorlichting, ziet toe op een juiste wetsnaleving en is bevoegd tot bestuurlijke handhaving met beboetingsrecht. Verder stelt zij haar eigen vergoedingen en tarieven vast (waarvan trouwens al is te lezen dat deze stijgen naarmate het stelsel volwassener wordt)!

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel werd uitvoerig stil gestaan bij het type organisatie dat zich met de uitvoeringstaken en het toezicht op de wet moet bezig houden.

Toebedeling hiervan aan het Rijk (Dienst of Agentschap) werd van de hand gewezen omdat het Rijk als opdrachtgever voor bouwwerken zelf met het stelsel te maken krijgt.

Toebedeling aan de Raad voor Accreditatie werd niet opportuun geacht wegens strijd met internationale regels voor accreditatieinstellingen.

Toebedeling aan Stichting Bouwkwaliteit was denkbaar, omdat deze private stichting al publieke (bouw-)taken uitvoert, ‘als ware het een Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO)’. Toch werd anders besloten. Aanvankelijk omdat het aantal ZBO’s niet mag groeien, later omdat het ‘niet past bij de beoogde herpositionering van ZBO’s’.

Verrassend genoeg werd voor de nieuwe Toelatingsorganisatie uiteindelijk toch de ZBO-status gekozen. Zo’n ZBO oefent openbaar gezag uit en, aldus de Minister, de publiekrechtelijke identiteit bevordert een onafhankelijke oordeelsvorming.

Door de ZBO-status valt de nieuwe Toelatingsorganisatie onder de Kaderwet ZBO’s. Deze wet harmoniseert het organisatierecht en regelt het primaat van de politiek. De Minister is  niet hiërarchisch bovengeschikt, wel politiek verantwoordelijk. De ZBO-status brengt de nieuwe Tkb in goed gezelschap van andere ZBO’s zoals ACM, AFM en Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat opvalt is dat in de naamgeving van het nieuwe Tkb zorgvuldig het woord Autoriteit lijkt te zijn vermeden. Wellicht heeft het te maken met de lading van dat begrip. Maar zeg zelf, klinkt ‘Toelatingsorganisatie’ prettiger dan ‘Bouwautoriteit’?

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...