In juni 2019 is de Ontwerp NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gelanceerd. Het ontwerp is ook online beschikbaar gekomen via www.ontwerpnovi.nl. De periode van officiële ter inzage legging was van 20 augustus 2019 t/m 30 september 2019. In die periode konden zienswijzen worden ingediend.

De NVTB heeft een zienswijze ingediend waarin NVTB aangeeft op drie punten graag aanvulling te zien in de NOVI:

  1. Het Rijk dient regie te nemen omdat de gedecentraliseerde aanpak leidt tot een risico van stilstand in de bouwrealisatie zoals nu bij PAS wordt ervaren.
  2. Er is een lange termijnvisie nodig om de behoefte aan winning van grondstoffen te borgen.
  3. Er is nu geen beleid op vestigingslocaties en die is wel nodig voor zowel de productie van bouwmaterialen als de recycling daarvan.

De volledige tekst van de NVTB zienswijze kunt u hier vinden.

De NOVI wil richting en samenhang van het rijksbeleid voor de leefomgeving. Het is een visie voor heel Nederland. In de totstandkoming van de NOVI wordt daarom nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief de betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De NOVI komt in vier fases tot stand:

In het najaar vinden enkele bijeenkomsten plaats over de thematiek van de NOVI. Naar verwachting wordt de NOVI begin 2020 vastgesteld.