Smaller Default Larger

Tekort aan goede huur- en koopwoningen loopt sterk op

Utrecht 12 februari 2014

Het tekort aan goede huur- en koopwoningen in Nederland loopt op. Waar in 2009 nog 80.000 woningen werden gebouwd, daalde de bouwproductie in 2013 naar een historisch dieptepunt van 35.000 woningen. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het tekort door verlaging van de grondprijzen bij de bouw van huurwoningen. Corporaties kunnen verkoopopbrengsten gebruiken voor nieuwe investeringen in het goedkope huursegment. Beleggers tonen een onverminderd hoge interesse en geven aan in 2014 meer dan 3 miljard euro te willen investeren in Nederlandse huurwoningen. Dit concludeert Capital Value naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek “De woning(beleggings)markt in beeld”, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met ABN AMRO en ABF Research. In totaal zijn de 100 grootste woningbeleggers en 65 grootste woningcorporaties ondervraagd. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Capital Value in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Nieuwbouw op historisch dieptepunt

Het rapport schetst een toekomstbeeld van de woningmarkt tot 2020. Per jaar komen er gemiddeld 60.000 nieuwe huishoudens bij. Met de bouw van slechts 35.000 woningen in 2013 is de nieuwbouwproductie niet toereikend en lopen de tekorten in een groot deel van Nederland aanzienlijk op. In Amsterdam wordt in 2020 zelfs een tekort van 8% verwacht. Er is met name behoefte aan huurwoningen rond 550 euro per maand (lage huursegment) en van 700-850 euro (middeldure segment).

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Beleggers willen graag investeren, maar doordat projectontwikkelaars en gemeenten veelal rekenen met te hoge huur- en grondprijzen worden plannen veelal niet gerealiseerd. Om de bouw van huurwoningen in het middeldure segment mogelijk te maken zullen gemeenten de grondprijzen moeten aanpassen, mogelijk met 20-30%. In 2013 is door de mismatch circa 400 miljoen euro niet geïnvesteerd in nieuwbouw, een gemiste kans".

Corporaties hebben afgelopen twee jaar meer dan 50% van de bouwplannen geschrapt

De financiële positie van woningcorporaties blijft onder druk staan. Bijna 60% van de ondervraagde woningcorporaties heeft de afgelopen twee jaar bouwplannen moeten schrappen (gemiddeld meer dan 50% van de plancapaciteit). Door de invoering van de nieuwe Circulaire (MG 2013-02) per 1 oktober 2013 kunnen corporaties nu op basis van de marktwaarde een deel van het bezit verkopen aan beleggers. 42% van de corporaties geeft aan binnen twee jaar complexgewijs te willen verkopen. Gemeenten kunnen corporaties hierbij ondersteunen. Op dit moment bezitten woningcorporaties ongeveer 800.000 woningen die op basis van het aantal WWS-punten geliberaliseerd kunnen worden.

Interesse beleggers in huurwoningenmarkt op recordniveau

De interesse van beleggers in Nederlandse huurwoningen is enorm gestegen. Vanaf 1 oktober 2013 hebben beleggers al voor meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in corporatiewoningen. Institutionele- en particuliere Nederlandse beleggers hebben in 2014 in totaal circa 2 miljard euro beschikbaar voor investeringen. Ook is er een toenemende interesse van buitenlandse investeerders in Nederlandse huurwoningen blijkt uit internationaal onderzoek van Capital Value. Zij hebben voor 2014 in totaal circa 1 miljard beschikbaar voor investeringen. Hiermee komt het totaalvolume dat beschikbaar is op circa 3 miljard euro voor investeringen in de woningbeleggingsmarkt. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Als woningcorporaties actief gebruik gaan maken van de mogelijkheid bestaand bezit tegen marktconforme condities te verkopen aan beleggers en gemeenten kunnen corporaties weer voldoende middelen genereren om te investeren in nieuwe huurwoningen voor het lagere segment. Er liggen dus voldoende kansen maar alleen door een goede samenwerking van alle partijen op de woningmarkt kunnen deze benut gaan worden".

Meer informatie: www.capitalvalue.nl

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...