NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Goed werkgeverschap, goed huurderschap maar ook bijvoorbeeld goed opdrachtgeverschap zijn kwalificaties met een door wet en rechtspraak ontwikkelde, afdwingbare inhoud. Rode draad is een zorgvuldige, professionele rolneming met verantwoord gedrag jegens een wederpartij die meestal in een afhankelijke positie verkeert. Wooncrisis, stikstofcrisis, ‘Groningen’ en bijvoorbeeld ook de onjuiste belasting van box 3-vermogens geven de vraag naar goed overheidschap: bestaat zoiets?

Dat ‘goede’ dient dan meer te omvatten dan rechtsstatelijkheid alleen. Tegen ónrechtmatige overheidsbesluiten en ónrechtmatige overheidsdaden bestaat immers al uitgebreide rechtsbescherming. Over het eerste waakt de bestuursrechter, over het tweede de civiele rechter. Denk aan de overheid die niet, nalatig of onzorgvuldig handelt en wordt aangesproken op schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit de (civiele) onrechtmatige daadsactie (BW 6:162) en daaruit aansprakelijk kan zijn.

Is sprake van een réchtmatige overheidsdaad dan is aansprakelijkheid geen gegeven maar kan er toch reden zijn voor nadeelcompensatie. Die schadevergoedingsgrond is nu nog niet formeel geregeld. Daarom dat gewerkt wordt aan een regeling die nadeelcompensatie en schadevergoeding wel bij wet regelt. Het gaat dan om schade door toepassing van een bevoegdheid of taak door een overheid die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en waardoor een burger onevenredig zwaar wordt getroffen.

Ondanks de nieuwe wet is ook dan de kwaliteit van het openbaar bestuur nog niet volledig geborgd en blijft er behoefte aan een gedragsnorm voor goed overheidschap. Denk aan het respecteren van essentiële beginselen bij afwegingen die burgers aangaan zoals openheid, integriteit, behoorlijke contactenverkeer, participatie maar ook gelijkheid en waarheidsgetrouwheid.

De overheid onderkende die noodzaak al eerder en ontwikkelde in 2009 de Gedragscode Openbaar Bestuur. Die geeft handvat voor behoorlijk overheidsgedrag met als doel de professionaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar bestuur te vergroten zodat de burger weet wat die kan verwachten. Bijna 13 jaar en vele affaires later is het hoog tijd tot herijking of op z’n minst evaluatie hiervan. Met als bijvangst: goed overheidschap ontmoet goed burgerschap. Een mooie ruil, toch?

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Vandaag is door een groot aantal ketenpartners in de bouw en infra, waaronder NVTB, en door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. Met deze intentieverklaring willen betrokkenen zich inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

 

De uitgangspunten van de intentieverklaring zijn:

 • dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler;
 • dat opdrachtgevers- en nemers in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers-, rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;
 • dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
 • dat partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

 Voor het vervolg is een verdere concrete uitwerking nodig om tot werkbare afspraken te komen. NVTB formuleerde al eerder de volgende, voor de bouwmaterialenindustrie belangrijke, uitgangspunten die hierin meegenomen dienen te worden:

 • het uitwerken van handelingskaders voor prijsindices;
 • de verbetering van vergunningverlening voor zand, grind en kleiwinning;
 • de verbetering van vergunningverlening verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie.

In de vervolgbesprekingen zal NVTB het belang van bovenstaande punten voor de bouwmaterialenindustrie onder de aandacht blijven brengen, zodat we samen kunnen blijven bouwen.  

Klik hier voor de volledige intentieverklaring 'Samen doorbouwen In onzekere tijden'

De DigiDare Award is een prijs voor alle professionals, samenwerkingsverbanden en organisaties die actief hebben bijgedragen aan een nieuwe cultuur van digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is anderen te inspireren met positieve voorbeelden rechtstreeks uit de praktijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is het idee achter de DigiDare Award.

Wat zijn de belangrijkste criteria?Digidare award 3

 • Uw succesverhaal gaat over digitale samenwerking in de gebouwde omgeving
 • Mens en organisatie staan centraal.
 • Het gaat om een recent initiatief (uit 2021 of later).

Waar kijkt de jury naar?

 • De originaliteit van het initiatief.
 • In welke mate het initiatief een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).
 • In welke mate uw initiatief als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.

Inschrijven is mogelijk van 1 tot en met 31 mei via het inschrijfformulier. Uw inzending komt (na redactie) meteen op de website van DigiDare terecht—wat zorgt voor mooie exposure. In de tabel op de website is te zien wat deelname aan de DigiDare Award oplevert in de verschillende fases van de wedstrijd.

De DigiDare Award is een initiatief van BIM Loket en digiGO. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse BIM Loket D-Day.

Digidare award 2022

In het Financieel Dagblad aandacht voor de resultaten van de enquête die de NVTB heeft gehouden onder haar achterban. De uitkomsten geven aan dat 95% van de toeleverende industrie te maken heeft met gestegen prijzen door toegenomen concurrentie en een beperkt aanbod van grondstoffen. 'De uitkomst is zorgwekkend', zegt NVTB-directeur Niels Ruijter. 'De hele industrie heeft ermee te maken en het grijpt om zich heen. Eerst was het corona, toen stegen de energieprijzen en nu komen de effecten van de oorlog in Oekraïne erbij.'

Toeleveranciers bouwmaterialen in verdrukking door prijsstijgingen (fd.nl)

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw. Deze industrie is veelzijdig en maakt veel verschillende soorten producten. Van één hetzelfde materiaal tot complexe samengestelde bouwdelen, van zand en grind tot staal en beton en van gips en tot kunststof. Allemaal materialen die in meer of mindere mate nodig zijn voor de bouw van woningen. De huidige woningbouwopgave is groot, de beschikbaarheid van materiaal een voorwaarde om aan de opgave tegemoet te komen. Tegelijkertijd staat ons klimaat onder grote druk.

In de Klimaatwet is vastgesteld met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. De Klimaatwet moet burgers en bedrijven zekerheid geven over de klimaatdoelen: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Doel van dat akkoord: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Er staan ook afspraken in die partijen onderling hebben gemaakt.

Producenten van bouwmaterialen en -producten hebben allemaal uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2. Wat doet onze industrie om de CO2uitstoot te verminderen? Een rondgang langs de bij NVTB aangesloten branches leert dat elke afzonderlijke branche (of de bedrijven daarin) een traject of akkoord heeft, om specifiek invulling te geven aan het klimaatakkoord en minder CO2 uit te stoten. Dat doen de leden van NVTB zelf omdat er bijvoorbeeld voor de keramische industrie heel andere uitdagingen zijn dan voor de rubber- en kunststofindustrie. Hiermee is voor de bouwmaterialenindustrie zeker gesteld dat invulling wordt gegeven aan het klimaatakkoord. NVTB juicht de inzet van haar leden toe en ondersteunt waar nodig.

Hoewel ook voor NVTB het terugdringen van CO2 hoog op de agenda staat, vragen wij nadrukkelijk ook aandacht voor het belang van andere milieueffecten. Onze leefomgeving wordt niet alleen beïnvloed door de uitstoot van CO2 maar ook door andere milieuproblemen. Zo verkeert Nederland nog steeds in een “stikstof-crisis” doordat teveel stikstof in de bodem terecht komt. Daarnaast zijn er in Nederland jaarlijks 11.000 vroegtijdige doden te betreuren door slechte luchtkwaliteit. En recent stond in de krant dat de kwaliteit van zoetwater in Nederland maar moeilijk aan de normen kan voldoen om nog maar niet te spreken van de uitputting van grondstoffen, aantasting van de ozonlaag en teruglopende biodiversiteit. Zo zijn er wel meer voorbeelden van milieueffecten die van belang zijn voor de gezondheid, leefomgeving én voor de natuurbehoud. Ook die milieueffecten vragen om beleid. NVTB zet zich ervoor in om alle milieueffecten mee te wegen.

Gelukkig bestaat er voor de bouwsector een bepalingsmethode die berekent wat de milieu impact is van de gebruikte materialen over het hele bestaan van een gebouw; waar het vandaan komt, waarin en hoe het gebruikt wordt en wat ermee gebeurd als het gebouw gesloopt wordt. Dat heeft allemaal invloed op de milieubelasting van het hele gebouw over de hele levensduur. Om dit te meten is er een instrument beschikbaar: de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken . Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de relatie tussen de milieu impact van de gebruikte materialen en de milieu impact van het energiegebruik is. Deze hebben invloed op elkaar: meer isolatie is meer milieubelasting door isolatiemateriaal en meer installaties om zelf energie op te wekken is meer milieubelasting door die installaties. In de regelgeving wordt hiervoor verwezen naar de BENG norm. Hierin wordt bepaald wat het energiegebruik van het gebouw is tijdens het gebruik. Dat onderdeel ontbreekt bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. NVTB pleit voor het samenvoegen van beide instrumenten zodat dit alles altijd wordt meegewogen.

Bovenstaande is aan de orde bij nieuwe gebouwen. Verduurzaming van bestaande gebouwen is ook erg belangrijk. Daar gaat CO2 de lucht in door het verwarmen, koelen en ventileren van gebouwen. De verduurzaming van bestaande gebouwen is heel belangrijk om CO2 uitstoot te verminderen. NVTB speelt daarom ook een rol in de verbinding tussen de toepassingen van bouwproducten en -materialen in bestaande situaties om te verduurzamen en de toepassing in nieuwe situaties.

Laten we samen zorgen voor een beter milieu, op alle vlakken!

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.