NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Paul Oortwijn op 22 april is overleden. Als voorzitter van VNK zat Paul in het Algemeen Bestuur van de NVTB waar hij vanaf 2018 de functie van vicevoorzitter bekleedde. In februari 2021 trad hij af vanwege gezondheidsredenen.

Paul heeft namens NVTB veel tijd en energie gestoken in het traject voor een nieuwe koers van de vereniging en heeft ook zijn bijdrage ten volle geleverd om deze nieuwe koers te realiseren en te doen slagen. NVTB is hem veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor de vereniging en zijn constructieve en optimistische inbreng.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten en wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

De Nationale Woon- en Bouwagenda legt de lat op 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat vraagt versnelling van de bouwproductie en ondersteunende wet- en regelgeving. Wellicht behoren vanaf 2023 de nieuwe Omgevingswet met bevoegdheidsdecentralisatie en de nieuwe Wkb met privatisering van bouwtoezicht daartoe. Hieraan kan worden toegevoegd de nieuwe Wet open overheid (Woo) die vanaf 1 mei a.s. (na 10 jaar voorbereiding) de openbaarheid van publieke informatie regelt.

Anders dan de Wob (‘openbaar mits’) is uitgangspunt voor de Woo ‘openbaar tenzij’. Doel van de Woo is het functioneren van overheden en semi-overheden transparanter te maken. Dat betekent een betere vindbaarheid, uitwisselbaarheid, ontsluitbaarheid en archiveerbaarheid van overheidsinformatie. Een burger, journalist of Kamerlid hoeft voortaan niet langer om informatie te vragen maar krijgt het gratis en voor niets ongevraagd opgediend. Op grond van de Woo moet een bestuursorgaan voortaan zelf actief overheidsdocumenten openbaar gaan maken. En dient het een aparte contactpersoon aan te stellen voor vragen over de toegankelijkheid van overheidsdocumenten. Daartoe behoren ook stukken met overwegingen van ambtenaren of externe adviseurs indien als alternatief voorgesteld en meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.

De Woo-plicht om de informatiehuishouding digitaal op orde te hebben richt zich tot alle bestuursorganen (inclusief de nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw) maar ook tot de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State (uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak), de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen. Binnen de Woo speelt het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) een centrale rol omdat Woo-plichtigen actief van dit platform gebruik moeten gaan maken. Naast de actieve openbaarmaking blijft regelgeving bestaan voor passieve openbaarmaking van overheidsdocumenten. De Woo neemt deze grotendeels over uit de Wob.

Een open en meer transparante overheidscultuur is natuurlijk toe te juichen. Tegelijkertijd kan het projectrealisatie vertragen. Meer openheid geeft meer informatie met meer meningen en uiteindelijk meer tegenspraak (en rechtspraak). Het zijn goede ingrediënten voor een nieuw spaak in het wiel van versnelling van de bouwopgave.

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek namens NVTB

 

Op Platform Duurzaam Gebouwd is het Duurzaam Gebouwd digitaal magazine gepubliceerd, met als onderwerp Circulariteit. Deze keer met een interview met Niels Ruijter, directeur NVTB door Ysbrand Visser ‘Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen.’ Niels: “De bouwmaterialenindustrie realiseert zich dat de transitie met steeds betere milieuprestaties zal moeten gebeuren”.

Lees hier het interview met Niels Ruijter

 

 


 

Op 15 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de herziening van de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Het voorstel zal een grote impuls zijn voor verduurzaming van de bestaande voorraad gebouwen in Europese lidstaten. Daarnaast is er een belangrijke verbetering in de reikwijdte van de EPBD. Naast het energiegebruik van gebouwen worden ook de andere fasen van de levenscyclus meegenomen. Zo komt productie, transport, realisatie, sloop en hergebruik/recycling ook binnen dit domein. Een grote vooruitgang want hiermee krijgt circulariteit een plaats die noodzakelijk is voor een schone toekomst. Toch is er ook ruimte voor verbetering omdat er in het huidige voorstel sprake is van een te beperkte focus op één enkel milieueffect: klimaatverandering. NVTB heeft in de feedback dan ook aangegeven dat een bredere scope noodzakelijk is om zo ook andere milieueffecten mee te nemen. Nederland kent via het Bouwbesluit negentien gereguleerde milieueffecten. Het is ook voor Europa van belang om allee milieueffecten in beschouwing te nemen zodat het bedrijfsleven met robuuste en houdbare regelgeving kan bijdragen aan een circulaire bouweconomie.

De feed back van NVTB aan de Europese Commissie is vastgesteld in de werkgoep Energie en Binnenklimaat.

 

Met het Lente-akkoord 2.0 starten brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL samen met het ministerie van BZK een vierjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. NVTB is als kennispartner verbonden aan het Lente-akkoord 2.0 en verzorgt een deelsessie waarin een drietal ondernemingen uit de achterban van NVTB aan het woord komt. Het publiek bestaat uit vertegenwoordigers van woningcorporaties, bouwondernemingen, investeerders, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers.

Meer informatie over het startcongres.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.