NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Globalisering is niet beperkt tot kleding en elektronica alleen. Ook bouwmaterialen komen steeds meer van elders in de wereld, om over de herkomst van (biotische) bouwgrondstoffen nog maar te zwijgen. In 2020 merkte de bouw- en installatiesector wat dat betekent: afhankelijkheid. Maar lange toevoerketens betekenen ook iets anders: het niet-wegkijken voor wat er lager in de waardeketen gebeurt. Dat is althans de opvatting van het Europarlement. Het stelde een resolutie op (2020/2129 INL) waarmee ook de bouwsector te maken krijgt.

Kort samengevat gaat het over ‘due diligence and corporate accountability’: bedrijven moeten schending van mensenrechten, negatieve milieueffecten en slecht bestuur (omkoping) in hun toeleveringsketen voortaan identificeren, voorkomen, mitigeren en -openbaar- verantwoorden. Nationaal of sectoraal maatwerk is mogelijk, betrokkenheid van vakbonden en zakelijke relaties geen optie maar een gegeven en schending van de regels betekent schadeplichtigheid.

Achterliggende gedachte is dat de keuze tot toelevering van (half-)producten of grondstoffen van elders in de wereld ook betekent dat serieus gekeken moet worden naar de lokale impact van die keuze op mens en milieu. Simpel gezegd: een fabrikant die bijvoorbeeld hout, kit, moertjes of zonnepanelen uit ‘Verwegistan’ laat komen, die heeft een verantwoordelijkheid voor de lokale mensenrechten, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden of werknemersleeftijd maar ook voor de impact van die keuze op de lokale biodiversiteit en het milieu. Geen leuke onderwerpen maar juist daarom dat na de resolutie van het Europarlement nu -ook- de Europese Commissie minimumnormen nodig acht. Argument is dat vrijwillige standaarden ontoereikend blijken, positieve uitzonderingen daargelaten, en een wettelijke norm meer duidelijkheid, juridische zekerheid en een gelijk(er) speelveld biedt.

Tandeloos is het voorgestane regime zeker niet. Het Europees voorstel voorziet ook in aangescherpte -juridische- bepalingen zoals rond de bewijslast van de geschonden norm, het recht van slachtoffers, ongeacht waar, om bij de rechter rechtstreeks op te komen voor hun schade, het toepasselijk rechtsregime en de -verlengde- verjaringstermijn voor nalatig handelen.

Slotsom is dat duurzaam bouwen meer wordt dan energieneutraal en circulair alleen, het betekent voortaan ook denken aan de medemens elders op de wereld.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

 

Woensdag 25 augustus was voorziiter NVTB Titia Siertsema te gast bij BNR Zakendoen. In gesprek met Thomas van Zijl over actuele ontwikkelingen voor de Toeleverende Bouwmaterialenindustrie gaat Titia onder andere in op het belang van digitalisering en de uitdagingen op het gebied van de Wkb. 

Luister hier het gesprek terug.

 

Samen, lokaal, duurzaam: er zijn steeds meer samenwerkingen van bevlogen burgers die zelf lokaal duurzame energie willen opwekken. De energiecoöperatie is hiervoor een gebruikelijke rechtsvorm. Maar wie is met de nieuwe Wbtr, Wwft en UBO nog te porren voor deze vorm van burgerparticipatie?  


Sinds 1 juli stelt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) regels aan de besturing van rechtspersonen. De regels waren er al voor de BV en NV maar zijn nieuw voor andere type rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Inclusief energiecoöperaties, commercieel en niet-commercieel.

De Wbtr bevat een wettelijke regeling voor onderwerpen die eerder alleen statutair konden worden vastgelegd. Zo is nu wettelijk bepaald, dat bestuurders en toezichthouders het eigenbelang van de rechtspersoon moeten dienen. Bij een belang dat strijdig is met een persoonlijk belang of een uit hoofde van een functie elders mag een bestuurder of toezichthouder niet meer deelnemen aan overleg en besluitvorming hierover. Nieuw ook is het risico op persoonlijke aansprakelijkheid van degenen die aan het roer staan. Bij faillissement, ook van een energiecoöperatie, kan de bestuurder of toezichthouder voortaan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de financiële tekorten. Dit overigens onverminderd de aansprakelijkheid die voor leden al kleeft aan het lidmaatschap van een energiecooperatie*). Het zijn de Wbtr en andere nieuwe regels die aan vrijwillige burgerparticipatie voor het goede doel de mogelijke zin daarin ontnemen.

Denk bijvoorbeeld ook aan de strafrechtelijk gesanctioneerde AVG-eisen tot bescherming van de privacy zoals van leden. En denk aan de nieuwe UBO-registratieplicht. Om financieel-economische criminaliteit met of via rechtspersonen tegen te gaan moeten uiterlijk begin 2022 de Ultimate Beneficial Owners, ook bij een energiecoöperatie, met naam en toenaam geregistreerd staan. Het vloeit voort uit de 4e Europese Witwasrichtlijn (2018/8430), niet te verwarren met de 3e Europese witwasrichtlijn (2005/60) uitgewerkt in de Wet tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Die verplicht weer tot onder andere gedocumenteerd cliëntenonderzoek. 

Juist nu RESen, Transitievisies en Warmteplannen worden geconcretiseerd is vraag: welke burger is nog te porren voor de energiecoöperatie?  

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

De DigiDare Award is een prijs voor mensen/partijen die actief hebben bijgedragen aan de nieuwe cultuur van digitale samenwerking in de bouw. Heeft u met uw project of organisatie dit jaar op dit gebied de toon gezet en wilt u dit goede voorbeeld met anderen delen? Deel uw verhaal in een pitch van maximaal twee minuten via Digidare Award 2021.

 

 

Bijdrage van Jeroen van der Holst, manager ETIM bij Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Iedereen heeft het erover: we moeten digitaliseren om de concurrentie op het wereldtoneel aan te kunnen met grootmachten zoals China en USA. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En waar is ETIM in dit verhaal in te passen? ETIM is, zoals vele standaarden een klein stukje van de totale puzzel. Maar zonder dat ene puzzelstukje is de puzzel niet compleet. Door classificatie van producten en kenmerken te standaardiseren in het ETIM Technisch Informatie Model leg je het fundament voor automatische uitwisseling voor zeer gedetailleerde technische informatie over producten. Maar voordat we op ETIM specifiek ingaan, is het belangrijk om eerst even stil te staan bij het belang van standaardisatie.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.