NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

 

Michiel Dankers, oud-voorzitter NVTB, heeft op 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van Burgemeester Buter van de gemeente Deurne. Michiel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In verband met de corona maatregelen is de onderscheiding via een feestelijk bezoek aan de voordeur uitgereikt. In een persoonlijke boodschap roemde de burgemeester Michiels jarenlange inzet voor de gemeenschap van Deurne en voor de Nederlandse bouwsector en de zand- en grindindustrie in het bijzonder, waaronder het voorzitterschap van de NVTB. De onderscheiding is door Michiel met bescheidenheid en trots aanvaard.

De eerdere aanvraag voor deze onderscheiding is zowel vanuit NVTB als Cascade van harte ondersteund met een aanbevelingsbrief. NVTB feliciteert Michiel met deze welverdiende onderscheiding!

Tijdens de recente verkiezingen kreeg de bouw- en woningmarkt volop politieke aandacht. Een Minister voor Bouwzaken wordt breed gewenst. Een Minister van Bouwzaken is nog beter. Over artikel 44 Grondwet en onze huisvesting. 

Bouw- en woningzaken staan opnieuw hoog op de politieke agenda. Kennelijk is 20 jaar de termijn die daarvoor staat.
 
In 1980 scandeerden krakers ‘geen woning, geen kroning’. Oorzaak was onder meer een tekort aan betaalbare huur en speculatie met onroerend goed. Centrale maatregelen stuwden het bouwvolume tot ruim 100.000 stuks per jaar. Kunstmatige schaarste aan bouwgrond als financieringsmodel maar ook de verzelfstandiging van woningcorporaties werkten tegenovergesteld. De bouwproductie liep sterk terug.
 
In 2001 stelde toenmalig VROM-staatsecretaris Remkes een Taskforce Woningbouwproductie in. Overheid en partijen in de bouwketen namen zitting, ik namens NVTB. De Taskforce was ambitieus: de bouwproductie moest a-b-s-o-l-u-u-t omhoog naar 100.000 per jaar. Trefwoorden werden ‘verstopte pijplijn’ en ‘bord spaghetti’. Ondanks Aanjaagteams, een Werkwijzer Woningbouw, Knelpuntenmonitor, Agenda Bouwregelgeving etc. daalde de productie eerder dan dat deze steeg. De latere crises maakte het er niet beter op.
 
Anno 2021 is gebrek aan passende en betaalbare woonruimte meer geworden dan een vraag om goede volkshuisvesting alleen. Het dreigt aanjager te worden van diepere onvrede. Niet zonder reden is er elf jaar na sluiting van het Ministerie van VROM een hernieuwde wens tot meer centrale aansturing. Dat heeft te maken met de bouwopgave maar ook het stikstofdossier en de energietransitie (windmolens, zonneparken) vragen meer samenhangende aandacht voor de leefomgeving.
 
Het maakt van de bouwsector de komende jaren een belangrijke sector. Waarbij helpt als aan de (in)formatietafel de juiste beslissingen worden genomen. Dan kan het niet anders dan dat straks op het bordes met de Koning ook een Minister voor Bouwzaken of Ruimte of Leefomgeving staat. Een 'Minister 'van' is nog beter. Anders dan de ook in artikel 44 Grondwet genoemde projectminister, met hoogstens een afgeleide verantwoordelijkheid voor een afgebakend beleidsterrein, heeft een ‘Minister van’ tenminste een eigen portefeuille met departement en ambtenaren en wordt deze meer dan symbool alleen.
 
Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

Woensdag 31 maart vond de allereerste NOVI-conferentie plaats. Met ruim 2.500 bezoekers was het een zeer succesvolle conferentie over de Nationale Omgevingsvisie. Bezoekers konden deelnemen aan ruim vijftig sessies zoals talkshows, webinars en interactieve sessies.

Aan tafel bij de sessie ‘Ambities van delfstofwinning binnen de Nationale Omgevingsvisie’ onder andere Titia Siertsema, voorzitter NVTB en Leonie van der Voort, directeur Cascade. Zij zijn ingegaan op de vraag hoe delfstoffenwinning kan bijdragen aan de doelstellingen uit de NOVI.

Bekijk hieronder de video van deze sessie.

Op 16 april stuurde een groot aantal organisaties, waaronder NVTB, een brief aan de fractievoorzitters van de tweede kamer en de leden van de commissie voor BZK met daarin een oproep tot de start van een ambitieus isolatiefonds vanuit het EU herstelplan.

Nederland maakt aanspraak op een bedrag van 5,6 miljard euro uit het Europese herstelfonds. Hiervan moet 37 procent besteed worden aan duurzaamheidsinitiatieven. De Europese Commissie nodigt om deze reden lidstaten uit om via het Europese herstelfonds fors in te zetten op het verduurzamen van woningen. De inrichting van een nationaal isolatiefonds geeft hier invulling aan en komt bovendien tegemoet aan de plannen van de Europese Commissie voor een Europese renovation wave. Een ambitieus plan van de Europese Commissie dat kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, de nieuwe Europese doelstelling om 55% minder CO2 uit te stoten in 2030 én veel nieuwe en groene banen kan opleveren.

Lees hier de brief die verstuurd is namens NVTB, Bouwend Nederland, Onderhoud NL, IVBN, NRP, NVM, Stroomversnelling, Vastgoed Belang Vereniging Eigen Huis, Woonbond en Aedes.

Gisteren konden kiezers hun stem geven, óók over het gewenste klimaatbeleid in de komende jaren. In de onderhandelingen over een volgend Kabinet zal dit ongetwijfeld leiden tot nieuwe beleidsaccenten. Gelijktijdig, door velen onopgemerkt, ontwikkelt zich gestaag en misschien zelfs effectiever een nieuw rechtsgebied: klimaatrecht. De eerste piketpalen werden al geslagen. Maakt klimaatrecht sneller het verschil dan klimaatbeleid?

Bij de rechter procederen over klimaatzaken vergt een juridische grondslag. Er moet een geschonden norm zijn, een titel, een juridische reden om in rechte op te komen voor bescherming tegen het gevaar van smeltende ijskappen, een stijgende zeespiegel of een opwarmende aarde. Klimaatactivisten vonden er iets op, met succes naar blijkt.

In de Urgenda-zaak oordeelde de rechter dat het Nederlands klimaatbeleid niet onrechtmatig is wegens gevaarzetting of wegens strijd met een geschreven of ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Daarmee werd niet gezegd dat het dan dus rechtmatig is. Wel dat gevaarzetting of onrechtmatigheid de verkeerde maatstaf is voor klimaataansprakelijkheid. Een goede maatstaf werd gevonden in schending van een mensenrecht. Bescherming tegen klimaatverandering werd tot mensenrecht verklaard.

De verplichtingen daaruit gaan minder over het voorkomen van schade of de toerekenbaarheid van de gevolgen van handelen of nalaten maar meer over de beschermingswaardigheid van het klimaatbelang. Net zoals bij het (mensen-)recht op privacy, integriteit of anti-discriminatie moet aantasting van het klimaat worden voorkomen. Het is aan de overheid daartegen te beschermen.

Het Urgendavonnis vestigde een ‘hard’ klimaatrecht en biedt basis voor het vestigen van klimaataansprakelijkheid. Het biedt ook de grondslag om SHELL in rechte te betrekken. Who’s next?

Parallel aan deze ontwikkeling van klimaataansprakelijkheid is de door-ontwikkeling denkbaar van de producentenverantwoordelijkheid naar een productaansprakelijkheid. Hoelang zal het nog duren tot deze in de wet geregelde (risico-)aansprakelijkheid van een fabrikant voor (letsel- en vermogens-) schade door een gebrek in het product ook schade door een klimaat-technisch onjuist ontwerp behoort?

Open staat nog wel de staatsrechtelijke vraag of rechters een klimaataansprakelijkheid van het politiek bestuur mogen aannemen. Daar wordt verschillend over gedacht maar ook daarover was er gisteren de kiezersstem.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.