De Nationale Woon- en Bouwagenda legt de lat op 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat vraagt versnelling van de bouwproductie en ondersteunende wet- en regelgeving. Wellicht behoren vanaf 2023 de nieuwe Omgevingswet met bevoegdheidsdecentralisatie en de nieuwe Wkb met privatisering van bouwtoezicht daartoe. Hieraan kan worden toegevoegd de nieuwe Wet open overheid (Woo) die vanaf 1 mei a.s. (na 10 jaar voorbereiding) de openbaarheid van publieke informatie regelt.

Anders dan de Wob (‘openbaar mits’) is uitgangspunt voor de Woo ‘openbaar tenzij’. Doel van de Woo is het functioneren van overheden en semi-overheden transparanter te maken. Dat betekent een betere vindbaarheid, uitwisselbaarheid, ontsluitbaarheid en archiveerbaarheid van overheidsinformatie. Een burger, journalist of Kamerlid hoeft voortaan niet langer om informatie te vragen maar krijgt het gratis en voor niets ongevraagd opgediend. Op grond van de Woo moet een bestuursorgaan voortaan zelf actief overheidsdocumenten openbaar gaan maken. En dient het een aparte contactpersoon aan te stellen voor vragen over de toegankelijkheid van overheidsdocumenten. Daartoe behoren ook stukken met overwegingen van ambtenaren of externe adviseurs indien als alternatief voorgesteld en meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.

De Woo-plicht om de informatiehuishouding digitaal op orde te hebben richt zich tot alle bestuursorganen (inclusief de nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw) maar ook tot de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State (uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak), de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen. Binnen de Woo speelt het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) een centrale rol omdat Woo-plichtigen actief van dit platform gebruik moeten gaan maken. Naast de actieve openbaarmaking blijft regelgeving bestaan voor passieve openbaarmaking van overheidsdocumenten. De Woo neemt deze grotendeels over uit de Wob.

Een open en meer transparante overheidscultuur is natuurlijk toe te juichen. Tegelijkertijd kan het projectrealisatie vertragen. Meer openheid geeft meer informatie met meer meningen en uiteindelijk meer tegenspraak (en rechtspraak). Het zijn goede ingrediënten voor een nieuw spaak in het wiel van versnelling van de bouwopgave.

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek namens NVTB

 

Op Platform Duurzaam Gebouwd is het Duurzaam Gebouwd digitaal magazine gepubliceerd, met als onderwerp Circulariteit. Deze keer met een interview met Niels Ruijter, directeur NVTB door Ysbrand Visser ‘Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen.’ Niels: “De bouwmaterialenindustrie realiseert zich dat de transitie met steeds betere milieuprestaties zal moeten gebeuren”.

Lees hier het interview met Niels Ruijter

 

 


 

Op 15 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de herziening van de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Het voorstel zal een grote impuls zijn voor verduurzaming van de bestaande voorraad gebouwen in Europese lidstaten. Daarnaast is er een belangrijke verbetering in de reikwijdte van de EPBD. Naast het energiegebruik van gebouwen worden ook de andere fasen van de levenscyclus meegenomen. Zo komt productie, transport, realisatie, sloop en hergebruik/recycling ook binnen dit domein. Een grote vooruitgang want hiermee krijgt circulariteit een plaats die noodzakelijk is voor een schone toekomst. Toch is er ook ruimte voor verbetering omdat er in het huidige voorstel sprake is van een te beperkte focus op één enkel milieueffect: klimaatverandering. NVTB heeft in de feedback dan ook aangegeven dat een bredere scope noodzakelijk is om zo ook andere milieueffecten mee te nemen. Nederland kent via het Bouwbesluit negentien gereguleerde milieueffecten. Het is ook voor Europa van belang om allee milieueffecten in beschouwing te nemen zodat het bedrijfsleven met robuuste en houdbare regelgeving kan bijdragen aan een circulaire bouweconomie.

De feed back van NVTB aan de Europese Commissie is vastgesteld in de werkgoep Energie en Binnenklimaat.

 

Met het Lente-akkoord 2.0 starten brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL samen met het ministerie van BZK een vierjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. NVTB is als kennispartner verbonden aan het Lente-akkoord 2.0 en verzorgt een deelsessie waarin een drietal ondernemingen uit de achterban van NVTB aan het woord komt. Het publiek bestaat uit vertegenwoordigers van woningcorporaties, bouwondernemingen, investeerders, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers.

Meer informatie over het startcongres.

Cirkelstad is een platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. In het Stadsblad delen zij onder andere kennis en voorgang op projecten. Een keer per jaar verschijnt een Special Edition van het Stadsblad om een overzicht te bieden op het gebied van circulair en inclusief bouwen. In de nieuwste editie van 2022 een artikel waarin Niels Ruijter, directeur NVTB en lid van het Transitieteam antwoord geeft op de vraag; ‘Wat kun je de markt vragen?’

Klik hier voor de speciale editie van het Stadsblad met het artikel op pagina 5.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.