Behoud van bos wint aan belang en daarmee belangstelling. Europa werkt hard aan een rechtstreeks werkende verordening om de trend naar voortgaande ontbossing en bosdegradatie te keren (COM(2021)706). Hoe? Met een toelatingsverbod tot de Europese markt van risicoproducten en risicogrondstoffen. Genoemd worden soja, cacao, palmolie, rundvlees, koffie, leer en ook hout. Dat laatste maakt de nieuwe verordening relevant voor de bouwsector.

De groeiende vraag naar houten gebouwen zet bossen steeds verder onder druk. Niet voor niets laat Klimaatcommissaris Frans Timmermans weten: ‘Bomen en bossen zijn bondgenoten in de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises. Bomen zuiveren lucht en nemen CO2 op’. Dan help het niet om en masse bomen te kappen voor houtbouw of biomassa.

Het Europese voornemen activeert belangengroeperingen. Blijkens parlementaire stukken bepleiten sommigen onderscheid te maken tussen bosbouw voor houtproductie en andere bossen. Alleen die laatste groep zou CO2 opvangen en bijdragen aan biodiversiteit. Het Kabinet zegt hierover terecht dat zonder uitzondering alle bossen CO2 vastleggen en dus ook alle bijdragen aan de biodiversiteit. Anderen definiëren houtproductiebossen als bossen die geen ‘natuur’ zijn maar bestemd voor ‘bosbouw’. Dat miskent evenwel dat de functie van een bos geen goede graadmeter is voor de natuurwaarde daarvan. Neem een wilgengriend dat een stevige bijdrage aan de biodiversiteit levert, terwijl natuurlijke monoculturen van beukenbomen of dennenbossen dat relatief veel minder doen.

Weer anderen, zo is te lezen, stellen dat hout bij toepassing in de bouw zowel CO2 opslaat als emissies bij industriële productie van bijvoorbeeld andere bouwmateralen voorkomt. Hoe je hier ook naar kijkt, een gekapte boom neemt geen CO2 meer op en emissies door verbranden of rotten van hout blijven alleen dan achterwege bij de illusoire waarborg dat dit nooit zal gebeuren.

Terecht dat Europa op biodiversiteit inzet zoals door zoveel mogelijk bomen te willen behouden. Dat doel is ook bereikbaar met 100%-ontbossingsvrije grondstoffen. Een willekeurig gekozen, geheel circulair en biodiversiteit-bevorderend voorbeeld? Rivierklei!

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Recent deed de Hoge Raad een uitspraak dat inmiddels als Didam-arrest*) bekend staat. De zaak handelende over een onderhandse gebouwverkoop door de gemeente Montferland dat tegen beter weten in niet alle gegadigden gelijk behandelde om mee te dingen. De relevantie is principiëler. Daardoor kan het arrest, naar analogie, een rol spelen voor gemeenten en andere overheden die bouwen met bio-based materialen indringend omarmen als enig zaligmakend voor duurzaam bouwen.

Voorbeelden daarvan zijn er steeds meer, denk aan Zuid-HOUTland en wat City Deals. Met omfloerst taalgebruik over circulair, conceptueel en versnellend bouwen bevoordelen deze de toepassing van hout en andere bio-based materialen. Of wordt voor projecten de toepassing daarvan eenvoudigweg voorgeschreven. Denk daarbij aan het in een Greendeal Houtbouw verpakte besluit van Metropoolregio Amsterdam dat verplicht om 20% van de woningproductie in hout of andere biobased materialen uit te voeren. Bouwinitiatieven met deze materialen krijgen simpelweg een hogere score toegekend. Volgens uitlatingen in Binnenlands Bestuur (45-2021) vindt de Amsterdamse wethouder Van Doorninck het ’niet meer dan logisch om over houtbouw dergelijke afspraken te maken’.

In context van het Didam-arrest is dat echter niet -meer- zo logisch. Een overheid dient bij zowel privaat als publiek handelen, rekening te houden met beginselen van behoorlijk bestuur en een passende ruimte voor mededinging en transparantie te bewaken. Dat betekent criteria die objectief, toetsbaar, transparant en redelijk zijn.

Vertaald naar duurzaam bouwen, waar niemand op tegen kan zijn, betekent dit het hanteren van eenduidig vastgesteld, sciencebased onderbouwd en objectief hanteerbaar instrumentarium zoals de Nationale Milieudatabase met bijhorend stelsel van MKI-waarden en MPG-berekeningen. Deze hebben een wetenschappelijke grondslag, zijn materiaalneutraal en Europees omarmd. Niet het materiaalgedreven middel staat voorop maar het bredere doel van duurzaamheid, veelal alleen te bereiken door materiaalcombinaties en keuzevrijheid.

Niet zonder reden waren de DuBo-materiaallijstjes van decennia terug maar een kort leven beschoren. Het Didam-arrest zet gemeenten aan niet langer op eigen houtje aan preferente materiaalkeuze te doen.

Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

 


Geschrokken en bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons gewaardeerd lid Sjon Dubbers.

Sjon was sinds 2017, als vertegenwoordiger van de NBVG, lid van ons Algemeen Bestuur en het Lobby Panel. Wij hebben Sjon leren kennen als een gerespecteerde collega met een warm hart en een recht door zee mens. Wij zijn dankbaar voor zijn inbreng, enthousiasme en grote betrokkenheid bij NVTB.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Angelique en zijn naasten. Wij wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Zaterdag 18 december wordt in besloten kring afscheid genomen van Sjon. In plaats van bloemen liever een gift voor Stichting Hulphond.

 

In de nieuwste editie van het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland BNL een artikel door Niels Ruijter, directeur NVTB. In het artikel aandacht voor de positie van de bouwmaterialenindustrie vooraan in de keten en enkele belemmeringen die zij ondervindt.  Een pleidooi voor centraal beleid en samenhangende maatregelen want “Alleen samen krijgen we het woningentekort eronder.”

Lees hier het artikel

Klik hier om het volledige BNL magazine te downloaden – het artikel staat op menu 30/pagina 43.

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.